pk987 发表于 2017-3-24 11:52:38

mydrivers.com驱动之家,纯新闻过滤规则

问题页面网址:http://news.mydrivers.com/1/524/524793.htm
问题页面截图:


mydrivers.com驱动之家,纯新闻过滤规则——

mydrivers.com##a>img,div>table
mydrivers.com##p.jcuo1,#weixin,p.news_bq,p.news_bq+table
http://news.mydrivers.com/inc/pc_info_tophotnews*.js
mydrivers.com##a#dangbei_down
mydrivers.com##div.bdsharebuttonbox
mydrivers.com##td.right
mydrivers.com###a_showhotnews_list_dia
mydrivers.com##div
mydrivers.com##p.jcuo1
mydrivers.com##div#weixin
mydrivers.com##p.news_bq
mydrivers.com##div.news_zc
mydrivers.com##div.news_df
mydrivers.com##div.news_xg
http://comment8.mydrivers.com/ShowNewsIframe.aspx*
http://comment8.mydrivers.com/Newscomments.aspx*
mydrivers.com##div#footer
mydrivers.com##div.tjright
mydrivers.com##div.rmpl
mydrivers.com##div.plun_right_tel_xx
mydrivers.com##div.plun_right_wenzhang_xx补充内容 (2018-8-17 09:46):
10F    驱动之家改版了,更新---mydrivers.com纯新闻过滤规则201808   

cowardy@sohu.co 发表于 2017-4-5 08:28:04

现在就挺好的了。

tazzf 发表于 2017-4-18 16:58:23

再加上一个页面加宽吧

补充内容 (2017-4-18 17:09):
下方评论能否保留啊

zhjun 发表于 2017-5-12 07:58:26

谢谢分享!!!

tazzf 发表于 2018-2-5 21:00:21

给介绍下哪一行都是啥作用啊   谢谢

tazzf 发表于 2018-2-5 21:36:13

能在整一个拉宽吗
还有保留底部评论,我喜欢看二货喷子

极品ΦωΦ小 发表于 2018-3-6 13:50:37

tazzf 发表于 2018-2-5 21:36
能在整一个拉宽吗
还有保留底部评论,我喜欢看二货喷子

4.4.3 以后改用了 ABP 插件,已经不能直接在广告过滤规则中使用CSS规则了

pk987 发表于 2018-5-3 12:18:07

一年没更新,重发个最新的。
mydrivers.com##div.top_warp,div.topnav
mydrivers.com##div.minheader
mydrivers.com##div.pathway_warp
mydrivers.com##a>img,div>table
mydrivers.com##p.jcuo1,#weixin,p.news_bq,p.news_bq+table
http://news.mydrivers.com/inc/pc_info_tophotnews*.js
mydrivers.com##div.news_bt1_left
mydrivers.com##a#dangbei_down
mydrivers.com##div.bdsharebuttonbox
mydrivers.com##td.right
mydrivers.com###a_showhotnews_list_dia
mydrivers.com##div
mydrivers.com##p.jcuo1
mydrivers.com##div#weixin
mydrivers.com##p.news_bq
mydrivers.com##div.news_zc
mydrivers.com##div.news_df
mydrivers.com##div.news_xg
http://comment8.mydrivers.com/ShowNewsIframe.aspx*
http://comment8.mydrivers.com/Newscomments.aspx*
mydrivers.com##div#footer
mydrivers.com##div.tjright
mydrivers.com##div.rmpl
mydrivers.com##div.plun_right_tel_xx
mydrivers.com##div.plun_right_wenzhang_xx
mydrivers.com##div.zcdf
http://11.mydrivers.com/common/20170426193905.jpg

maxin2529509 发表于 2018-7-12 09:47:59

该规则失效了呢

pk987 发表于 2018-8-17 09:45:37

驱动之家改版了,更新---mydrivers.com纯新闻过滤规则201808

mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.top,div.baidu,div.pathway,div.bqian,div.weixin
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.zcdf,div.share,div.module_info
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.news_xg
http://comment8.mydrivers.com/ShowNewsIframeUTF8.aspx*
mydrivers.com##iframe
mydrivers.com##div.footer_about
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.news_right
mydrivers.com##table
mydrivers.com##div,div
mydrivers.com##div.pathway_warp

pk987 发表于 2018-8-17 09:55:23

过滤后效果

maxin2529509 发表于 2019-2-14 20:14:40

又失效了,麻烦更新一下

pk987 发表于 2019-2-15 16:06:10

正常啊,下面的201902和201808,没多大变化。
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.top,div.baidu,div.pathway,div.bqian,div.weixin
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.zcdf,div.share,div.module_info
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.news_xg
http://comment8.mydrivers.com/ShowNewsIframeUTF8.aspx*
http://icons.mydrivers.com/2018/ad/iGame_kkj_728_90.gif
mydrivers.com##iframe
mydrivers.com##div.footer_about
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.news_right
mydrivers.com##table
mydrivers.com##div,div
mydrivers.com##div.pathway_warp

pk987 发表于 2019-4-24 12:24:06

最近又出现个猜你喜欢,补充二条201904
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.top,div.baidu,div.pathway,div.bqian,div.weixin
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.zcdf,div.share,div.module_info
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.news_xg
http://comment8.mydrivers.com/ShowNewsIframeUTF8.aspx*
mydrivers.com##iframe
mydrivers.com##div.footer_about
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.news_right
mydrivers.com##table
mydrivers.com##div,div
mydrivers.com##div.pathway_warp
mydrivers.com##div
mydrivers.com##span.trc_rbox_header_span

maxin2529509 发表于 2020-3-13 13:34:36

闲置三分钟的好像又不行了

lililala6868 发表于 2020-3-20 17:22:37

闲置三分钟的好像又不行了

maxin2529509 发表于 2020-6-28 11:15:22

已经失效了,麻烦大佬更新

maxin2529509 发表于 2020-7-23 17:05:30

pk987
发表于 2019-4-24 12:24
最近又出现个猜你喜欢,补充二条201904
mydrivers.com##div
mydrivers.com##div.top,div.baidu,div.pathw ...

请大佬更新
页: [1]
查看完整版本: mydrivers.com驱动之家,纯新闻过滤规则